0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG
0
0 ITEMS IN SHOPPING BAG

Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Mundos Spel
Adres: Europalaan 13 5622 NB, Eindhoven, Nederland
E-mail: info@mundosspel.nl

Website: www.mundosspel.nl

 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en consument en elk aanbod van de ondernemer.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden wordt beschikbaar gesteld aan de consument voordat er een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de ondernemer de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk, kosteloos, naar de consument toezenden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.

 

Het aanbod

 • Wanneer het aanbod of een deel daarvan een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De omschrijving is nauwkeurig genoeg om een goede beoordeling en indruk van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aangeboden product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

 

De overeenkomst

 • Op het moment van de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden, komt de overeenkomst tot stand.
 • Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer ter beveiliging van de elektronische overdracht van data passende technische en organisatorische maatregelen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Wanneer de consument elektronisch betaalt, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich op de hoogte stellen, binnen wettelijke kaders, of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Wanneer op grond van dit onderzoek goede redenen zich voordoen om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Herroepingsrecht bij producten

 • Een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan door de consument gedurende een bedenktijd van minimaal veertien dagen ontbinden, zonder opgave van redenen. De ondernemer mag vragen naar redenen van herroeping, maar de consument is niet verplicht hier redenen voor te geven.
 • De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft ontvangen. Wanneer de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld geldt de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, tenzij de consument voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze is geïnformeerd. Wanneer de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen geldt de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen als dag waarop de bedenktijd ingaat.
 • Wanneer de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformuliervoor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, zoals hierboven vermeld, af.
 • Wanneer de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformuliervoor herroeping heeft verstrekt binnen de twaalf maanden van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien dagen na de dag waarop de consument deze informatie ontvangen heeft.

 

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de verpakking en het product zelf. Hij zal het product slechts gebruiken in de mate die nodig is om de werking van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument het product slechts mag inspecteren en hanteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Cellofaan van spellen mag niet verwijderd worden.
 • Gevolg van het niet naleven van de hierboven genoemde voorwaarden van het omgaan van het product is dat de consument aansprakelijk wordt gesteld voor waardevermindering van het product.
 • De consument wordt niet aansprakelijk gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt dit door de consument binnen de gestelde bedenktermijn door middel van het modelformulier van herroeping aan de ondernemer gemeld.
 • Binnen zeven dagen vanaf de dag dat de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een van) de ondernemers. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren.
 • Het verstrekken van bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Wanneer de ondernemer zelf aangeeft de kosten te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Wanneer de consument beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergoedt de ondernemer alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten.
 • De ondernemer gebruikt om terug te betalen hetzelfde betaalmiddel als waar de consument mee heeft betaald, mits de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Wanneer de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

De prijs

 • Prijzen van aangeboden producten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, mits er prijswijzigingen zijn als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Nakoming overeenkomst

 • De ondernemer staat er tijdens de overeenkomst voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Betaling

 • De door de consument verschuldigde bedragen bij het aangaan van een overeenkomst dienen te worden voldaan binnen de veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
 • De consument mag nooit verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50% bij de verkoop van producten.
 • Wanneer de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, na het uitblijven van betaling binnen de veertien-dagen-termijn, is de consument wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,- ; 10% over de daaropvolgende €2.500,- en 5% over de volgende €5.000,- met een minimum van €40,-. De ondernemer kan afwijken van de genoemde bedragen en percentages ten voordele van de consument.

 

Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Klachten van de consument dienen per email te worden ingediend bij het emailadres van de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Geschillen

 • Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument. Hierbij is enkel het Nederlands rechtssysteem van toepassing, ook als de consument woonachtig is in het buitenland.